Katalog główny

Katalog główny

§1 Definicje:

 1. Klient – należy przez to rozumieć podmiot - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę ­organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z którym może zostać zawarta Umowa sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa,

 2. Konsument - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych) dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Kupujący – należy przez to rozumieć:

  1. Konsumenta,

  2. Klienta,

  3. Przedsiębiorcę UPK

 4. Moment wydania rzeczy – należy przez to rozumieć moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 5. Prawo konsumenckie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

 6. Produkt – należy przez to rozumieć: 

 • minimalną i niepodzielną ilość Rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka);

 • produkty umieszczone na Stronie Internetowej Sklepu przedstawione przez Sprzedającego w (w szczególności takie jak: materiały eksploatacyjne, części zamienne, narzędzia, oprogramowanie) mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży

 • usługi umieszczone na StronieInternetowej Sklepu przedstawione przez Sprzedającego (w szczególności takie jak: produkty w postaci szkoleń, mentoringów, consultingów, eventów, regeneracja części, przeprowadzenie audytu, symulacje) mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 1. Przedsiębiorca z dodatkowymi uprawnieniami konsumenta (dalej jako: „Przedsiębiorca UPK”) – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zawiera umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla danego przedsiębiorcy zawodowego charakteru, który wynika w szczególności z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Regulamin Sklepu – należy przez to rozumieć Regulamin Sklepu Internetowego określający ogólne warunki, zasady, jak również sposoby sprzedaży prowadzonej przez DataCad Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 lok. 0.03, 18-400 Łomża, NIP: 5372642938, Regon: 380880357, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej za pośrednictwem sklepu internetowego https://mekatime.pl/.

 3. Sklep Internetowy – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem https://mekatime.pl/ za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 4. Sprzedający – należy przez to rozumieć DataCad Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 lok. 0.03, 18-400 Łomża, NIP: 5372642938, Regon: 380880357, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§2 ZWROTY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem/Przedsiębiorca UPK, jak również prawo odstąpienia od umowy zawartej z Konsumentem/Przedsiębiorca UPK zostało opisane w Regulaminie Sklepu.

 2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287) Konsumentowi/Przedsiębiorcy UPK, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 3. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), przy czym:

  1. w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczone osobno, partiami lub w częściach – termin na odstąpienie liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części;

  2. w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – termin na odstąpienie liczony jest od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.

 1. Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą UPK przysługuje umowne prawo odstąpienia (o którym mowa w art. 395 K.C.) od umowy zawartej ze Sprzedającym w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. W takim przypadku odstąpienie od zawartej umowy:

  1. może nastąpić bez podania przyczyny oraz

  2. uwarunkowane jest obowiązkiem zapłaty odstępnego w wysokości 50% wartości zamówienia wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu oraz

  3. może nastąpić pod warunkiem zwrotu rzeczy w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu nienoszącym śladów rozpakowania.

 1. Klient niebędący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą UPK korzystając z przysługującego mu umownego prawa do odstąpienia przesyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sprzedającemu w terminie 7 dni, a umowę w takim przypadku uważa się za niezawartą.

 2. W przypadku skorzystania przez Klienta niebędącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą UPK z prawa odstąpienia od umowy, strony zobowiązują się do zwrotu wszystkich świadczeń uzyskanych w wyniku zawarcia umowy. Kupujący niebędący Konsumentem/Przedsiębiorcą UPK może dokonać zwrotu zakupionych Produktów w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty dostawy.

 3. Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

 1. zwracane Produkty są kompletne;

 2. Produkty są zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument/Przedsiębiorca UPK powinien postępować z Produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego późniejszego zwrotu;

 3. zwracany Produkt nie był zamawiany na wyraźne życzenie Klienta;

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracany Produkt wraz z oświadczeniem o odstąpieniu należy odesłać na adres:

DataCAD Sp z o.o.
 ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 lok. 0.03
 18-400 Łomża
 NIP: 5372642938, Regon: 380880357

z dopiskiem: "Zwrot – odstąpienie od umowy"

 1. WAŻNE: Koszt odesłania Produktów nie podlega zwrotowi. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 2. Równowartość Produktów wynikająca z odstąpienia od umowy zostanie zwrócona Konsumentowi/Przedsiębiorcy UPK niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w Regulaminie sklepu.

 3. Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klientaniebędącego Konsumentem/Przedsiębiorca UPKSprzedający zwróci Klientowi cenę zapłaconą przez Klienta za Produkty pomniejszoną o 20% (dwadzieścia procent) tej ceny z tytułu poniesienia kosztów weryfikacji zwróconych Produktów. Wskazana powyżej wartość wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w Regulaminie sklepu.

§3 REKLAMACJE W RAMACH GWARANCJI

 1. Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy, Kupujący ma prawo do skorzystania z uprawnień określonych w gwarancji produktu.

 2. Gwarancja udzielana jest na wybrane Produkty. W ramach gwarancji reklamowany Produkt podlega naprawie, na warunkach określonych w gwarancji.

 3. WAŻNE: Kupujący ma prawo sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera.

 4. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody. W przypadku wykrycia szkody niewidocznej z zewnątrz, Kupujący może w ciągu 7 dni zgłosić sytuację firmie przewozowej lub Sprzedającemu. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

W przypadku reklamacji Produktów w ramach gwarancji wadliwy Produkt należy odesłać na adres:

DataCAD Sp z o.o.
 ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 lok. 0.03
 18-400 Łomża
 NIP: 5372642938, Regon: 380880357

z dopiskiem: "Reklamacja w ramach gwarancji"

§4 RĘKOJMIA / NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

 1. Rękojmia dla Klientów niebędących Konsumentem/PrzedsiębiorcąUPKzostała opisana w Regulaminie Sklepu.

 2. Niezgodność towaru z umową dla Konsumenta/Przedsiębiorcy UPK została opisana w Regulaminie Sklepu.

Reklamacja może zostać złożona: osobiście, telefonicznie, listem poleconym lub mailowo na adres: biuro@mekatime.pl. 
 W takim przypadku reklamowane Produkty należy odesłać na adres:

DataCAD Sp z o.o.
 ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 lok. 0.03
 18-400 Łomża
 NIP: 5372642938, Regon: 380880357

z dopiskiem: 

„Reklamacja na podstawie rękojmi” – w przypadku Klientów,

„Reklamacja na podstawie niezgodności towaru z umową” – w przypadku Konsumenta/Przedsiębiorcy UPK.

 1. Celem rozpatrzenia reklamacji ProduktuKupujący powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go u Sprzedającego (może to być np. paragon, faktura, dowód zapłaty za konkretne Zamówienie).

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, oraz adres e-mail jakimi posłużył się Kupujący składając zamówienie, określenie Produktu, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Kupującego związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Kupującego. W przypadku braku ww. danych Sprzedający może zwrócić się do Kupującego o uzupełnienie ww. danych.

8. Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Produktu zgłoszonej przez Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.