Katalog główny

Katalog główny

Przetwarzamy dane Państwa dane tylko w niezbędnym zakresie. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w Sklepie Internetowym.

Definicje:

 1. Dane osobowe/ dane” – należy przez to rozumieć dane, których mowa w art. 4 pkt 1) RODO: „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą''); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne;

 2. Przetwarzanie danych” – należy przez to rozumieć przetwarzanie, o którym mowa w art. 4 pkt 2) RODO: „przetwarzanie danych” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

 3. RODO” - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1);

 4. Sklep Internetowy” – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem https://mekatime.pl/ ;

 5. ADO/ Administrator Danych Osobowych – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa art. u pkt 7) RODO.

 1. Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 4 pkt 7) RODO wskazujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest 

DataCad Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 lok. 0.03, 18-400 Łomża, NIP: 5372642938, Regon: 380880357, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); 

- Wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:

 1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a Sklepem Internetowym jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.

 2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas, a na każde działania nie związane z realizacją umowy kupna-sprzedaży musisz wyrazić oddzielną zgodę.

 3. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

 4. System IT Sklepu Internetowego oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 1. Dane osobowe cel i czas przechowywania

 1. ZBIERANIE, PRZETWARZANIE ORAZ WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.

Do prawnie uzasadnionego interesu zalicza się: udoskonalenie naszej oferty oraz monitorowanie i analizowanie strony celem usprawnienia, zapewnienia stabilności oraz bezpieczeństwa strony Sklepu Internetowego.

Przetwarzamy dane każdego użytkownika korzystającego ze strony Sklepu Internetowego, który odwiedza stronę internetową Sklepu Internetowego w celach informacyjnych nie dokonując przy tym rejestracji (założenia konta w Sklepie Internetowym). 

Zakres danych:

 1. informacje techniczne dotyczące wizyty;

 2. informacje na temat używanego systemu operacyjnego;

 3. informacje na temat daty wizyty pod adresem URL strony;

 4. adres IP oraz adres domeny, z której następuje dostęp;

 5. informacje na temat przeglądarki;

 1. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU REJESTRACJI KONTA UŻYTKOWNIKA

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy.

Rejestracja konta traktowana jest jako zawarcie umowy o świadczenie usługi konta użytkownika, w związku z czym podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. b) – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy.

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Sklepie Internetowym, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani Klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane ze Sklepu Internetowego.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;

 3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem ze Sklepu Internetowego;

 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od ostatniego logowania. 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH W CELU ZŁOŻENIA I OBSŁUGI ZAMÓWIENIA

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

 3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

 4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

 3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Sklep Internetowy i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

  1. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13)

  2. Siódemka SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000384905, NIP: 525-250-77-06 )

  3. InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000255841, NIP: 679-289-50-61)

 2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

eService Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, KRS 0000490970, NIP 1181477610 W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez Sklep Internetowy.

Sklep Internetowy współpracuje z następującymi operatorami płatności:

eService Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, KRS 0000490970, NIP 1181477610 

Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych. 

 1. MARKETING

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych w celu wykonania umowy.

Subskrypcja newslettera traktowana jest jako zawarcie umowy o świadczenie usług, w związku z czym podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit. b) – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy.

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe ze Sklepu Internetowego, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w Sklepie Internetowym lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili.

 1. KORESPONDENCJA

W przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane. 

Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i niemających znaczenia z punktu widzenia realizacji umowy lub obowiązku prawnego.

 1. FORMULARZ KONTAKTOWY / KONTAKT E-MAIL

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) - przetwarzanie danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody. Taka zgoda może być w każdym momencie wycofana.

Użytkownik udziela wyraźnej zgody na przetwarzanie danych w celu obsługi zapytania.

Po nawiązaniu kontaktu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego lub nawiązaniu kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail, dane przekazane przez użytkownika są wykorzystywane w celu przetwarzania zapytania i traktowane są jako dane poufne. 

W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego należy podać następujące dane:

1. adres e-mail użytkownika;

2. imię i nazwisko użytkownika;

Dane, które są zbierane do celów nawiązania kontaktu zostaną usunięte, gdy ich przechowywanie nie będzie już niezbędne lub przetwarzanie tych danych zostanie ograniczone w przypadku istnienia ustawowych zobowiązań do ich przechowywania.

IV. Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę Sklepu Internetowego

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Sklepu Internetowego.

W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). 

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego;

 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Sklepu Internetowego;

 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Sklepu Internetowego nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie Internetowym chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

A. Sklep Internetowy (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta Sklep Internetowy automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Sklepem Internetowym. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Sklep Internetowy i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Sklepu Internetowego w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Sklep Internetowy korzysta z serwerów firmy Home.pl. Firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do danych osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności.

B. Sklep Internetowy (cookies)

TwójSklep.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Sklepowi Internetowemu rozpoznania Ciebie i dostosowania Sklepu Internetowego do Twoich potrzeb.

Sklep Internetowy wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania w Sklepie Internetowym (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Sklepu Internetowego; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

 5. personalizowania wyglądu Sklepu Internetowego przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię – słowem produkty podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Sklep Internetowy źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Sklep Internetowy oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

E. Cookies pochodzące z serwerów partnerów

Sklep Internetowy korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej Sklepowi Internetowemu lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane.

Sklep Internetowy bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

Sklep Internetowy wykorzystuje skrypty następujących partnerów:

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Sklepie Internetowym linki do innych stron internetowych. Sklep Internetowy nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies

Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies

VI. Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, Sklep Internetowy dane takie udostępni. 

Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.  

VII. Zmiana polityki prywatności Sklepu Internetowego

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu Internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie Sklep Internetowy powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). 

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem polityka prywatności (mekatime.pl)

VIII. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:

 1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 3. dostępu do danych osobowych;

 4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

 5. przenoszenia danych osobowych;

 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

IX. Kontakt

Sklep Internetowy kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail biuro@mekatime.pl

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail biuro@mekatime.pl.

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

DataCAD Sp z o.o.
 ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 lok. 0.03
 18-400 Łomża
 NIP: 5372642938, Regon: 
380880357