Katalog główny

Katalog główny

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MEKATIME.PL”

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady, jak również sposoby sprzedaży prowadzonej przez DATACAD sp. z.o.o za pośrednictwem sklepu internetowego https://mekatime.pl/ (dalej jako: „Sklep Internetowy”).

§1 DEFINICJE

 1. Administrator Danych Osobowych należy przez to rozumieć firmę DataCad Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 lok. 0.03, 18-400 Łomża, NIP: 5372642938, Regon: 380880357, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Adres pocztowy – należy przez to rozumieć imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 3. Adres reklamacyjny – należy przez to rozumieć:

DataCad Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 lok. 0.03, 18-400 Łomża, NIP: 5372642938, Regon: 380880357,.

 1. Cennik dostaw – należy przez to rozumieć znajdujące się pod adresem www.mekatime.pl/dostawa zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 2. Dane kontaktowe - DataCad Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 lok. 0.03, 18-400 Łomża, NIP: 5372642938, Regon: 380880357, Email: biuro@mekatime.pl, tel: +48 532 853 043

 1. Dzień roboczy - należy przez to rozumieć dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dane osobowe – należy przez to rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

 3. Dane wrażliwe – należy przez to rozumieć dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 4. Dostawa – należy przez to rozumieć czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedającego Towaru, który został określony w zamówieniu:

  1. za pośrednictwem Dostawcy

  2. lub umożliwienie Kupującemu dokonanie odbioru osobistego pod adresem Stadion Wrocław, ul. Śląska 1, 54-118 Wrocław, Biuro wejście E1, poziom E3, pok. S34 - wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem www.mekatime.pl/dostawa 

 5. Dostawca – należy przez to rozumieć podmiot, z którym współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania dostawy Towarów:

  1. Firma kurierska świadcząca usługi przesyłek kurierskich;

  2. InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która świadczy usługi; dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty InPost).

 6. Dowód zakupu – należy przez to rozumieć fakturę, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931) z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 7. Hasło – należy przez to rozumieć ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, podany przez Klienta podczas założenia konta w Sklepie Internetowym. Hasło służy do zabezpieczenie dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 8. Karta produktu – należy przez to rozumieć pojedynczą podstronę Sklepu Internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.

 9. Klient – należy przez to rozumieć podmiot - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, z którym może zostać zawarta Umowa sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa,

 10. Kodeks Cywilny/ K.C. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

 11. Kodeks dobrych praktyk – należy przez to rozumieć zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 845 z późn. zm.).

 12. Konsument - należy przez to rozumieć osobę fizyczną (pełnoletnią osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych) dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 13. Kupujący – należy przez to rozumieć:

  1. Konsumenta,

  2. Klienta,

  3. Przedsiębiorcę UPK

 14. Konto Klienta – należy przez to rozumieć wyodrębniony panel dla każdego klienta, który został uruchomiony na rzecz tego Klienta przez Sprzedającego po tym, jak Klient dokonał Rejestracji i zawarł Umowę świadczenia usługi – Prowadzenie Konta Klienta.

 15. Koszyk – należy przez to rozumieć listę produktów sporządzoną z oferowanych w Sklepie Internetowym Produktów na podstawie wyborów Kupującego.

 16. Login – należy przez to rozumieć indywidualne oznakowanie Klienta ustalone przez Klienta, które składa się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, które to indywidualne oznakowanie wymaga się wraz z Hasłem do celów założenia Konta KlientaSklepie Internetowym, jak również do dalszego logowania w Sklepie Internetowym. Login stanowi adres poczty elektronicznej Klienta.

 17. Miejsce wydania rzeczy – należy przez to rozumieć Adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

 18. Moment wydania rzeczy – należy przez to rozumieć moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 19. Platforma internetowa ODR – należy przez to rozumieć unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

 20. Płatność – należy przez to rozumieć metodę dokonania zapłaty za Przedmiot umowyDostawę, która jest wymienioną pod adresem metody-platnosci (mekatime.pl)

W sklepie Mekatime.pl płatności obsługiwane są przez firmę eService Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, KRS 0000490970, NIP 1181477610

Dostępne formy płatności:

Każdy Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za zamówione Produkty:

 1. Szybki e-przelew Szybki e-przelew za pomocą eService (logując się wprost ze swojego Banku).

 2. Tradycyjny przelew na konto bankowe 

PKO Bank Polski:  44 1020 1068 0000 1602 0419 4916

 1. Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

Zamówienia z wybraną płatnością z góry muszą zostać opłacone do końca następnego dnia roboczego od momentu złożenia zamówienia. Realizacja zmówienia następuje po autoryzacji i zaksięgowaniu środków na koncie operatora. 

Nieopłacone zamówienia po tym terminie automatycznie są anulowane, a zarezerwowane produkty ponownie wracają do sprzedaży dla innych Klientów.

Zwroty środków: w przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 1. Podmiot uprawniony – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.).

 2. Polityka prywatności – należy rzez to rozumieć zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: www.mekatime.pl/polityka-prywatnosci

 3. Prawo konsumenckie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

 4. Produkt – należy przez to rozumieć:

- minimalną i niepodzielną ilość Rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka),

- produkty umieszczone na Stronie Internetowej Sklepu przedstawione przez Sprzedającego w (w szczególności takie jak: materiały eksploatacyjne, części zamienne, narzędzia, oprogramowanie) mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży,

- usługi umieszczone na Stronie Internetowej Sklepu przedstawione przez Sprzedającego (w szczególności takie jak: produkty w postaci szkoleń, mentoringów, consultingów, eventów, regeneracja części, przeprowadzenie audytu, symulacje) mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 1. Przedmiot umowy – należy przez to rozumieć ProduktyDostawę będące przedmiotem Umowy.

 2. Przedmiot świadczenia – należy przez to rozumieć Przedmiot umowy.

 3. Przedsiębiorca z dodatkowymi uprawnieniami konsumenta (dalej jako: „Przedsiębiorca UPK”) – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która zawiera umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla danego przedsiębiorcy zawodowego charakteru, który wynika w szczególności z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej.

 4. Punkt odbioru – należy przez to rozumieć miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez SprzedającegoSklepie Internetowym.

 5. Rejestr UOKiK – należy przez to rozumieć rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823 z późn. zm.) i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

 6. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1).

 7. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego „MEKATIME.PL”.

 8. Rejestracja – należy przez to rozumieć ciąg czynności faktycznych dokonanych w sposób opisany w Regulaminie, którego wykonanie jest wymagane dla umożliwienia korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego.

 9. Rzecz – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, która może być lub jest przedmiotem Umowy.

 10. Sklep Internetowy – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem https://mekatime.pl/ za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 11. Sprzedający – należy przez to rozumieć DataCad Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 166 lok. 0.03, 18-400 Łomża, NIP: 5372642938, Regon: 380880357, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 12. Strona Internetowa Sklepu – należy przez to rozumieć stronę internetową pod którą Sprzedający prowadzi Sklep Internetowy https://mekatime.pl/

 13. System – należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 14. Termin realizacji – należy przez to rozumieć podana na Karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

 15. Umowa – należy przez to rozumieć:

umowę zawieraną poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorcy UPK.

- umowę sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów.

 1. Ustawa kodeks cywilny /KC – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

 2. Wada – należy przez to rozumieć zarówno wadę fizyczną jak i wadę prawną.

 3. Wada fizyczna – należy przez to rozumieć niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym;

5) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

6) jeżeli kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

 1. Wada prawna – należy przez to rozumieć sytuację, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej, jest obciążona prawem osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży prawa wada prawna może również polegać na nieistnieniu prawa. Pozostałe wady stanowią wady fizyczne.

 2. Zamówienie – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 WARUNKI OGÓLNE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

 2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

  2. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

 2. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 3. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, należy je wszystkie wyłączyć́.

 4. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep Internetowy w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie Internetowym.

 5. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 6. Kupujący zobowiązany jest do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§3 ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie do Koszyka produktu;

  2. wybór rodzaju Dostawy;

  3. wybór rodzaju Płatności;

  4. wybór Miejsca wydania rzeczy;

  5. złożenie w Sklepie Internetowymzamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”. (lub podobne)

  6. Zawarcie umowyKonsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

 3. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

 4. Zawarcie umowyKlientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

 5. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 6. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.

§4 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem oraz Przedsiębiorcą UPK

 1. Sprzedającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia (o którym mowa w art. 395 K.C.) od umowy na zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem oraz Przedsiębiorcą UPK w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. W takim przypadku odstąpienie od zawartej umowy:

  1. może nastąpić bez podania przyczyny, oraz

  2. nie może rodzić po stronie Klienta niebędącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą UPK żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

 2. Sprzedający korzystając z przysługującego mu umownego prawa do odstąpienia przesyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą UPK w terminie 14 dni, a umowę w takim przypadku uważa się za niezawartą. 

 3. W przypadku skorzystania przez Sprzedającego z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, strony zobowiązują się do zwrotu wszystkich świadczeń uzyskanych w wyniku zawarcia umowy.

 4. Klientowi niebędącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą UPK przysługuje umowne prawo odstąpienia (o którym mowa w art. 395 K.C.) od umowy zawartej ze Sprzedającym w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. W takim przypadku odstąpienie od zawartej umowy:

  1. może nastąpić bez podania przyczyny oraz

  2. uwarunkowane jest obowiązkiem zapłaty odstępnego w wysokości 50% wartości zamówienia wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu oraz

  3. może nastąpić pod warunkiem zwrotu rzeczy w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu nienoszącym śladów rozpakowania.

 5. Klient niebędący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą UPK korzystając z przysługującego mu umownego prawa do odstąpienia przesyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy Sprzedającemu w terminie 7 dni, a umowę w takim przypadku uważa się za niezawartą.

 6. W przypadku skorzystania przez Klienta niebędącego Konsumentem oraz Przedsiębiorca UPK z prawa odstąpienia od umowy, strony zobowiązują się do zwrotu wszystkich świadczeń uzyskanych w wyniku zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Konsumentem oraz Przedsiębiorcą UPK

 1. Konsumentowi/Przedsiębiorcy UPK, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, przy czym:

  1. w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczone osobno, partiami lub w częściach – termin na odstąpienie liczony jest od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części;

  2. w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – termin na odstąpienie liczony jest od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów.

 3. Konsument/Przedsiębiorca UPK może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument/Przedsiębiorca UPK może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem Mekatime.pl.pl/formularz-zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi/Przedsiębiorcy UPK na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument/Przedsiębiorca UPK ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Konsument/Przedsiębiorca UPK odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.

 8. Konsument/Przedsiębiorca UPK nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

 9. Konsument/Przedsiębiorca UPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta/Przedsiębiorcę UPK zwróci odpowiednio Konsumentowi/Przedsiębiorcy UPK wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi/Przedsiębiorcy UPK rzeczy, a jeżeli Konsument/Przedsiębiorca UPK wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi/Przedsiębiorcy UPK dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca UPK, chyba że Konsument/Przedsiębiorca UPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od KonsumentaPrzedsiębiorcy UPK, to może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta/Przedsiębiorcy UPK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę UPK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Konsumentowi/Przedsiębiorcy UPK zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KonsumentaPrzedsiębiorcy UPK lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy UPK, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości a Sprzedający przekazał Konsumentowi/Przedsiębiorcy UPK potwierdzenie zawarcia umowy.

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§ 5 RĘKOJMIA

Rękojmia dla Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami UPK

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Niezgodność towaru z umową dla Klientów będących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami UPK

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy UPK na zasadach określonych w art. 43c ustawy o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

 2. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi/Przedsiębiorcy UPK, o którym Konsument/Przedsiębiorca UPK powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

 3. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument/Przedsiębiorca UPK może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:

   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;

  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedający udostępnił Konsumentowi/Przedsiębiorcy UPK przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w powyższym ustępie nr [4.], jeżeli Konsument/Przedsiębiorca UPK, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produkt odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w powyższym ustępie nr [4.], oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:

  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność;

  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta/Przedsiębiorcę UPK wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego lub osobę trzecią.

 6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową.

 7. Sprzedający nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z umową określonego w powyższym ustępie [7.], jeżeli brak ten podstępnie zataił.

 8. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument/Przedsiębiorca UPK może żądać jego naprawy lub wymiany.

 9. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument/Przedsiębiorca UPK żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument/Przedsiębiorca UPK żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę UPK jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

 10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy UPK powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.

 11. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę UPK o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy UPK, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument/Przedsiębiorca UPK go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

 12. Konsument/Przedsiębiorca UPK udostępnia SprzedającemuProdukt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta/Przedsiębiorcy UPK Produkt na swój koszt.

 13. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową, Sprzedający demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 14. KonsumentPrzedsiębiorca UPK nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

 15. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument/Przedsiębiorca UPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

  1. Sprzedający odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z powyższymustępem nr [12.];

  2. Sprzedający nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z powyższymi ustępami nr [12., 13., 14.];

  3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;

  4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w powyższych ustępach nr [9. do 14.];

  5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy UPK.

 16. Sprzedający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta/Przedsiębiorcy UPK w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedający nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że Sprzedający uznał reklamację. 

 17. Sprzedający zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy UPK kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy UPK o obniżeniu ceny.

 18. Konsument/Przedsiębiorca UPK nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.

 19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy, Konsument/Przedsiębiorca UPK może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta/Przedsiębiorcę UPK wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/Przedsiębiorca UPK zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.

 20. W razie odstąpienia od umowy Konsument/Przedsiębiorca UPK niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy UPK cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

 21. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca UPK, chyba że Konsument/ Przedsiębiorca UPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 22. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania, lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawartych z Konsumentem/Przedsiębiorcą UPK Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach strat rzeczywiście poniesionych przez Klienta.

 2. Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.

 3. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.

 4. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.

 5. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.

 6. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe:

  1. adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowodu zakupu;

  2. miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

  3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

  4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych rodzajów dostawy.

 1. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera Polityka prywatności.

 2. Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę nieodpłatne usługi drogą elektroniczną takie jak:

  1. Newsletter (zasady szczegółowe dotyczące subskrypcji newslettera zostały podane w Polityce prywatności);

  2. Usługa prowadzenia Konta Klienta;

Sprzedający posiada możliwość wyboru oraz zmiany formy, czasu, rodzaju oraz sposobów udzielania dostępu do wymienionych w zdaniu poprzedzającym usług, o czym informację przekaże do Kupującego w sposób, który jest właściwy dla zmiany niniejszego Regulaminu.

Sprzedający posiada możliwość zablokowania dostępu do nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną w razie gdy Kupujący  działa na szkodę Sprzedającego lub innych Kupujących, naruszenia niniejszego Regulaminu, naruszenia przepisów prawa, jak również w przypadkach dotyczących względów bezpieczeństwa (w szczególności działania hakerskie). 

Przy zablokowaniu dostępu do nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną Sprzedający zawiadomi Kupującego przekazując stosowne informacje na adres poczty elektronicznej, który został podany w formularzu rejestracyjnym wskazując podstawę zablokowania.

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w zżycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin www.mekatime.pl/regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.